من سعید فداییان از سال 1382 عکاسی را شروع کردم و از سال 1394 مشغول تدریس عکاسی و تولید محتوا ویدئویی هستم.