معرکه گیری پهلوانان در میادین و خیابانهای تهران هر چند نسبت به سالهای اخیر کاهش داشته اما مردم گاه و بی گاه شاهد معرکه گیریهایی هستند که شاید ذره ای از رسم پهلوانی قدیم را بازگو کنند. مجموعه عکس زیر در محله علی آباد تهران و در محوطه بیرونی مترو علی آباد ثبت شده است.