عکاسی پرتره خیابانی

عکاسی پرتره در خیابان های کشور

شرح پروژه

عکس هایی که در گالری زیر به نمایش درآمده است حاصل عکاسی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ است که به تدریج به تعداد عکس ها اضافه خواهد شد

۱۹

تصاویر